Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia
zámockého parku v Seredi pre
zvýšenie kultúrneho a turistického
potenciálu mesta

O projekte

Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta

Prečo je tento projekt potrebný?

Jednou z hlavných priorít mesta je záchrana dobového kaštieľa a parku pre ďalšie generácie. Kaštieľ a zámocký park v súčasnosti slúžia širokej verejnosti ako oddychová zóna, ktorej je na území mesta Sereď stále nedostatok kde by sa konali rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Zrevitalizovaná projektová zóna bude slúžiť pre aktívny oddych a relax občanov a aj návštevníkov mesta.

Aké sú ciele projektu?

Predmetom projektu sú stavebné úpravy časti kaštieľa a revitalizácia priľahlého zámockého parku. Projekt obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je možné logicky rozdeliť na dve časti - aktivity zamerané na park a aktivity zamerané na obnovu vybraných častí samotného objektu kaštieľa.

Čo sa má projektom dosiahnuť?

Mesto bude projektom riešiť interiérové a exteriérové stavebné práce na kaštieli za účelom jeho sprístupnenia verejnosti, nakoľko riešená časť je v narušenom stave. Rekonštrukcia kaštieľa je zameraná na vybrané časti objektu t.j. jeho centrálnej časti susediacej s bastiónom. Zrekonštruované budú aj vybrané výplne okien a dverí a strecha. Park je v projekte riešený ako polyfunkčný komplex rozdelený na funkčné zóny podľa charakteru funkcií konkrétnej zóny, čím sa pokrývajú požiadavky na využitie parku pre všetky vekové skupiny občanov. V projekte bude riešená aj rekonštrukcia Pamätníka obetiam holokaustu. Po skončení projektu bude riešená časť kaštieľa plne funkčná, poskytujúca expozičné priestory mesta, čím sa rozšíri tento typ služieb a podporí sa kultúrne vyžitie v parku.

Čo sa realizáciou projektu vyrieši?

Celkovo parkový areál získa nové atraktívne prvky lákajúce nielen miestnych obyvateľov a návštevníkov mesta. Park v spojení s postupnou rekonštrukciou objektu kaštieľa bude novou významnou destináciou v rámci celého kraja a Slovenska, prezentujúci históriu kaštieľa mesta vo vzťahu k širšiemu kontextu dejín Slovenka a Európy, čím vzniká platforma na stretnutia, dialógy, kultúrne podujatia, cestovný ruch a prezentáciu mesta v medzinárodnom kontexte. Navrhované aktivity v projekte poskytnú možnosti krátkodobej rekreácie a športu v prírodnom prostredí. Urbanistické riešenie parku vychádza z väzieb na okolitú štruktúru a rešpektuje využívané komunikačné väzby v území.

Pre ktorú cieľovú skupinu je projekt zameraný?

Najdôležitejšou cieľovou skupinou v rámci projektu je široká verejnosť regiónu a SR, ktorej bude sprístupnená časť národnej kultúrnej pamiatky a bude zatraktívnený park pre voľnočasové aktivity, ktoré posilnia kultúrny turizmus v regióne. Jednou z nosných častí projektu je aj rekonštrukcia Pamätníka obetiam holokaustu, čiže projekt sa v istej miere dotkne aj židovskej obce, ako menšiny na našom území.

Ako ďalej budú posilnené partnerské vzťahy?

Do projektu bude zapojené občianske združenie, ktoré má v svojich radoch dobrovoľníkov, ktorí budú participovať v rámci publicity projektu, pri organizovaní kultúrno-spoločenských aktivitách a pri propagácii samotného projektu. Dom kultúry ako ďalší partner projektu zabezpečí organizovanie konferencií a kultúrnych aktivít po odbornej stránke. Partnerstvom v projekte sa prispeje k odhaľovaniu kultúrneho dedičstva mesta a jeho historického bohatstva.

Čo bude dosiahnuté partnerstvom?

Partnerstvom sa dosiahne propagácia výstupov a výsledkov projektu financovaného z grantov EHP v rámci regiónu. Ďalej bude spropagovanie daného projektu s odkazom na webovej stránke partnera na prilákanie turistov do regiónu. Občianske združenie má vo svojej členskej základni množstvo dobrovoľníkov, ktorí budú takisto participovať na projekte pri príprave rôznych materiálov na propagáciu projektu. Partnerstvom sa dosiahne zabezpečenie kultúrnych aktivít v rámci projektu po odbornej stránke.